Đằng Vương các

Đằng Vương Các

滕王閣
滕王高閣臨江渚,
佩玉鳴鸞罷歌舞。
晝棟朝飛南浦雲,
珠簾暮捲西山雨。
閒雲潭影日悠悠,
物換星移幾度秋。
閣中帝子今何在,
檻外長江空自流。

王勃

Đằng Vương các

Đằng Vương cao các lâm giang chử,
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ.
Hoạ đống triêu phi Nam phố vân,
Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du,
Vật hoán tinh di kỷ độ thu.
Các trung đế tử kim hà tại,
Hạm ngoại Trường Giang không tự lưu.
Vương Bột .

_Người Trung Quốc gọi Đằng Vương các, Hoàng Hạc lâu, Nhạc Dương lâu là Giang Nam tam đại danh lâu. Nhiều người biết đến Hoàng Hạc lâu qua bài thơ của Thôi Hiệu. Đỗ Phủ có bài Đăng Dương lâu, nhưng khi nhắc đến lầu này, người ta có khuynh hướng nhắc đến bài Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọn Yêm đời Tống. Còn Đằng Vương các đã nổi tiếng từ thời Sơ Đường qua bài phú của Vương Bột. Bài phú này kết thúc bằng bài thơ thất ngôn trên.

Bản Dịch : Huyền Lâm.
Gác Đằng Vương ./

Bên sông cao ngất gác Đằng Vương
Ngọc gấm chuông ngân múa hát thường
Cột vẽ thành Nam mây chạm nóc
Trời Tây rèm cuốn giọt mưa tuông
Trên đầm lãng đãng mây in bóng
Mấy độ thu tàn thay đổi luôn
Con chúa ngày xưa nay đâu nhi ?
Trường giang phía trước vẫn xuôi nguồn .
______
Bên sông một gác Đăng Vuơng
Chuông ngân , ngọc gấm ngày thường hát ca
Thành Nam cột vẽ mây sa
Rèm Tây cuốn lại la đà hạt mưa
Trên đầm in bóng mây thưa
Mấy thu vạn vật bao mùa đổi thay
Con vua đâu chốn lạc loài ?
Trước sông dòng nước xuôi hoài Trường Giang .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft