Lên Lầu Nhạc Dương .

Lên Lầu Nhạc Dương .

登岳陽樓

昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。

杜甫

Đăng Nhạc Dương lâu

Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc,
Bằng hiên thế tứ lưu.

Đỗ Phủ .

Bản Dịch : Huyền Lâm .

Lên Lầu Nhạc Dương .

Động Đình xưa nghe tiếng
Nay dược viếng Nhạc Dương
Đông Nam chia Ngô Sở
Ngày đêm rạng đất trời
Người thân không han hỏi
Già bệnh với thuyền côi
Giặc Bắc gây chinh chiến
Bên hiên lệ sụt sùi .
______

Động Đình nghe tiếng từ lâu
Hôm nay mới được lên lầu Nhạc Dương
Đất Ngô , đất Sở đôi đường
Đông , Nam chia cách hai phương xa vời
Mênh mang trời đất nổi trôi
Bà con ,bạn cũ không lời hỏi thăm
Lênh đênh một chiếc thuyền nằm
Thân già bệnh hoan quanh năm một mình
Bắc phương gây giặc bất bình
Bên hiên đứng dựa thình lình lệ rơi .       


_________________
Ngày quanh quẩn bên đời vô tích sự
Trí óc hao mòn theo năm tháng dần qua
Tình một thuở gặp nhau còn rất lạ
Huống chi người chưa hiểu biết gì ta !


Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft