CẠN CHÉN LY BÔI ...

Cạn chén ly bôi tiễn dặm ngàn
Người về cuối nẻo , kẻ quan san
Non cao vực thẳm buồn lai láng
Biển rộng sông dài lệ chứa chan
Tách bến bơ vơ thuyền nhớ nước
Lìa cành lạc lõng nhạn kêu đàn
Bao giờ nối lại duyên tơ thắm
Hay chỉ gần nhau nuối mộng tàn ? ...       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft