Đường Về Cõi Tịnh

Cơm Giác Ngộ

Mời Huynh đối ẩm mấy chung trà.
Viếng cảnh thăm chùa chốn núi xa.
Giờ ngọ thọ trai cơm giác ngộ.
Quá chiều đàm đạo sắc liên hoa.
Ưu buồn gởi lại ngoài thiền viện.
Hỹ lạc lưu truyền thang Khổ Qua.
Lòng tất nhẹ nhàng khi Viễn Chí.
Trần Bì chẳng nhiễm độc thiên ma .

Diệu Tâm
Ngày 21/6/2010       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft