Đường Về Cõi Tịnh

Image


Tâm phiền não an hniên buông xã
Cảnh chướng duyên không ngã đường tu
Sân si một niệm oán thù
Cả rừng phước đức công phu chẳng còn

Dưỡng song thân phận con hiếu thảo
Phụng ân sư giử đạo làm đâu
Quy y Tam Bảo trì câu
DI ĐÀ lục tự thâm sâu nhiệm màu

Tâm và tiếmh hòa nhau tha thiết
Tạp niệm ngưng nuối tiếc ngày xưa
Tịnh tâm học hiểu Đại Thừa
Tìm cửa phương tiện ngõ vừa lối vô

Nương hạnh nguyện thọ Bồ -tát giới
Thập thiện hành ấy mới là tu
Mạng chung về cõi vô ưu
Bởi tâm thuần thiện chẳng lưu phàm trần

Cõi Tịnh Độ rất cần nền tảng
Ý , khẩu , thân huệ mạng giữ gìn
Vọng niệm dấy khởi lòng mình
Tâm không duyên cảnh tánh linh sáng ngời

ImageImageImageImageImage
ImageImageImage       Xoá hình nền                                                       Tăng độ chữ

Đăng Bài Mới    Góp Ý Kiến   
cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft