Thiện Tâm
Sắc Không Không Sắc Sắc Không tướng
Không Có Có Không Không Có hình
Chấp Mê Mê Chấp Chấp Mê vướng
Buông Bỏ Bỏ Buông Buông Bỏ mình

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft