ctcx
Xuân ơi, duyên vẫn còn chút nhớ
Khe khẽ thời gian chậm bước mùa
Chiều ơi,trải nắng ru ngàn gió
Ta về mong ước lại ngày xưa !

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft