Trần Nhất Lang
Rồi có khi nào nhớ tới anh
Xin đừng thổn thức lệ long lanh
Hãy đem mái tóc pha mầu mắt
Dệt gấm tương tư ủ mộng lành .

http://trannhatlang.blogspot.com

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft