Lãng Du
Gặp em muốn ngã nón chào
mà đầu hổng có cọng nào ... ngại ghê ...

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft