Mây Trắng
...xưa ai đội đá vá trời
nay ai nhặt đá giữa đời làm thơ...

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft