codon
Nếu hoá kiếp tôi xin làm viên đá
Để suốt đời không sa ngã...vô tri...
Không yêu thương,không biết đến những gì
Mặc thế sự ...cuồng si ...ái hỷ ...

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft