gsk
Như cơn mưa chiều trên biển khơi
Giọt nào cô đọng, giọt nào rơi
Sương buồn phủ kín phương trời ấy
Khuya nay có kẻ bỏ quên đời

phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft