trantrinhthy
Tiếng chuông gió mời gọi hồn tri kỷ
Bến sông mây con sáo nhỏ tìm về
Trên mạn ngược thuyền ta xuôi lưu thủy
Giữa giang hà chợt lụy... một dòng thơ !!
http://www.NewHope2008.org

cron
phpBB - Creating Communities
Vista theme by HelterSkelter © 2007 ForumImages
Vista images © 2007 Microsoft